Përdorimi juaj i shërbimeve tona tregon se jeni dakord me rregullat dhe kushtet e përcaktuara më poshtë.

Përkufizimet

 • “ne”, “ne” dhe “jonë” i referohet ETAXI
 • “ju”, “yti” dhe “përdoruesi” i referohet personit që rezervon një udhëtim nëpërmjet sajtit ose softuerit
 • “Shofer” i referohet shoferit që është zgjedhur për udhëtimin tuaj
 • “Siç udhëzohet” i referohet një udhëtimi ku nuk specifikohet asnjë destinacion

 

Kufizimet në përdorimin e softuerit
I gjithë softueri, informacioni dhe të dhënat e ofruara nga ne dhe të përdorura nga ju për të bërë një rezervim mbeten në çdo kohë pronë e jona dhe konsiderohen si Informacion Konfidencial. Ju garantoni se asnjë detaj i mbrojtur nga e drejta e autorit të softuerit nuk do të përdoret përveç qëllimit për të cilin synohet të përdoret dhe nuk do të kopjohet ose u kalohet palëve të treta në çdo kohë. Ne nuk garantojmë që përdorimi juaj i softueri do të jetë i pandërprerë ose pa gabime; ose që softueri dhe/ose informacioni i marrë nga softueri do të jetë i saktë ose do të plotësojë kërkesat tuaja.

 

Garancitë
Ju garantoni se keni autoritetin për të hyrë në këtë marrëveshje dhe për të përdorur softuerin tonë në përputhje me rregullat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje. Ju pranoni të jeni financiarisht përgjegjës për të gjithë përdorimin tuaj të softuerit tonë, si dhe për përdorimin e emrit tuaj dhe mënyrës së pagesës për të paguar për shërbimet dhe produktet e blera duke përdorur Softuerin ose faqen tonë nga anëtarët e familjes suaj, duke përfshirë të miturit që jetojnë me ju dhe nëse keni role administrative me punëdhënësin tuaj për të cilat krijoni rezervime për njerëz të tjerë si kolegë. Ju gjithashtu garantoni që të gjitha informacionet e dhëna nga ju ose anëtarët e kompanisë, organizatës ose familjes suaj gjatë përdorimit të faqes ose softuerit tonë janë të vërteta dhe të sakta. Ju pranoni të na dëmshpërbleni për çdo shkelje të garancive të mësipërme.

 

Kushtet e Shërbimit
Këto rregulla dhe kushte zbatohen për shërbimin e rezervimit të ofruar nga ne.

Ju lutemi vini re se kur përdorni shërbimin tonë:

 • Ju duhet të jeni të regjistruar tek ne për të përdorur shërbimin.
 • Ju jeni përgjegjës për kredencialet tuaja të hyrjes për shërbimet, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë rezervim të paautorizuar të bërë në llogarinë tuaj.
 • Ju premtoni se të gjitha informacionet e dhëna nga ju për ne janë të vërteta, të sakta dhe të përditësuara në çdo kohë.
 • Ju premtoni se çdo detaj pagese që na jepet është i vërtetë, i saktë dhe se keni autoritetin t’i përdorni këto detaje për të paguar për shërbimet.
 • Ju do të bëni pagesën e plotë kur ne t’ju ofrojmë shërbime. Ne mund t’ju ofrojmë mundësinë për të lehtësuar këtë pagesë.
 • Ju jeni përgjegjës për çdo rezervim të bërë me llogarinë tuaj dhe ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë kosto për shkak të rezervimeve të bëra në llogarinë tuaj.
 • Ju do ta përdorni shërbimin vetëm për të bërë një rezervim që dëshironi të përmbushni, nëse mendojmë se po keqpërdorni softuerin, ne rezervojmë të drejtën të çaktivizojmë llogarinë tuaj pa njoftim paraprak.
 • Ju nuk do ta përdorni shërbimin për ndonjë qëllim të paligjshëm, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) futjen me vetëdije të viruseve, trojanëve dhe bombave logjike ose përpjekjen për të fituar akses të paautorizuar në sajt ose sistemet e tij duke përfshirë serverët dhe bazat e të dhënave.
 • Ne mund t’i ndryshojmë këto rregulla dhe kushte për të pasqyruar çdo ndryshim në shërbimet që ofrojmë me kalimin e kohës. Ne do t’ju informojmë kur të ndodhin këto ndryshime.
 • Ne ofrojmë mundësinë për të vlerësuar udhëtimin tuaj pas përfundimit. Kjo ka për qëllim që ju të ofroni një mundësi për të vlerësuar cilësinë e shërbimit që ofrohet në mënyrë që ne të vazhdojmë të ofrojmë një shërbim të shkëlqyer. Të gjitha vlerësimet që ne i shohim si të turpshme, kërcënuese, abuzive ose në çfarëdo mënyre keqdashëse do të fshihen dhe ne do të pezullojmë llogarinë e lidhur të përdoruesit.

 

Citatet
Ne ofrojmë lehtësinë për të ofruar një shumë të kuotuar, këto kuota ose do të shfaqen si tarifa të vlerësuara ose fikse. Këto kuota nuk përfshijnë ndonjë shtesë (më shumë detaje më poshtë).
Çmimi i dhënë në kuota bazohet në sistemet tona aktuale të çmimeve.
Këto kuota janë të sakta vetëm në momentin e marrjes së tyre, ne nuk mund të garantojmë që i njëjti çmim do të jetë i disponueshëm në një moment tjetër.

Çmimet e vlerësuara bazohen në kilometrazhin, kjo mund të ndryshojë në varësi të faktorëve të shumtë si:

 • Nëse koha e pritjes është e zbatueshme për udhëtimin.
 • Nëse bëni ndryshime në udhëtimin e cituar një herë brenda automjetit, për shembull nëse shtoni një via ose ndryshoni destinacionin.
 • Nëse udhëtimi devijon nga rruga e sugjeruar e sistemeve, shembujt e kësaj ndodhin për shkak të faktorëve të jashtëm si p.sh. punimet në rrugë ose shoferi juaj mund të sugjerojë një rrugë alternative për shkak të mbingarkesës.
 • Nganjëherë gjenerohen tarifa fikse, shoferi juaj ka aftësinë të shtojë tarifa shtesë që janë të zbatueshme në një sërë rrethanash, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:
 • Nëse bëni ndryshime në udhëtimin e cituar një herë brenda automjetit, për shembull nëse shtoni një via ose ndryshoni destinacionin.
 • Nëse ka tarifa të tilla si tarifat e tarifave ose tarifat e parkimit të makinave? Shitësi juaj do të përpiqet të inkorporojë këto lloj tarifash në sistemin e tyre të çmimeve, megjithëse për shkak të sasisë së mundësive kjo nuk mund të garantohet në momentin aktual.
 • Nëse automjeti ka nevojë për pastrim pas udhëtimit tuaj.

 

Pagesa
Për të gjitha rezervimet me para në dorë, ju pranoni t’i paguani shoferit shumën përfundimtare bazuar në skemën e çmimeve, nëse nuk e anuloni rezervimin.

 

Politika e rimbursimit
Ndërsa kushtet tona të pagesës dhe anulimeve shpjegojnë më në detaje, në përgjithësi ne marrim pagesën vetëm pas përfundimit të një udhëtimi. Për shkak të këtij mekanizmi nuk do të bëhet rimbursim pasi shërbimi do të jetë ofruar tashmë. Nëse keni ndonjë ankesë në lidhje me shërbimin, ju lutemi na telefononi në numrin tonë të telefonit siç tregohet në aplikacion dhe në faqen tonë të internetit.

 

Komunikimet Elektronike
Të gjitha komunikimet me ne do të bëhen në mënyrë elektronike sa herë që përdorni softuerin e ofruar nga ne ose na dërgoni email. Ju pranoni të merrni komunikime nga ne me email ose nëpërmjet një njoftimi në softuerin tonë. Të gjitha komunikimet nga ne do të jenë në lidhje me udhëtimet ose promovimet tuaja që kanë të bëjnë me shërbimin tonë.

 

Të përgjithshme
Nëse një klauzolë e Marrëveshjes përcaktohet nga ndonjë gjykatë ose autoritet tjetër kompetent si i paligjshëm dhe/ose i pazbatueshëm, nenet e tjera të Marrëveshjes do të vazhdojnë në fuqi. Nëse ndonjë klauzolë e paligjshme dhe/ose e pazbatueshme do të ishte e ligjshme ose e detyrueshme nëse një pjesë e saj do të fshihej, ajo pjesë do të konsiderohet e fshirë dhe pjesa tjetër e Klauzolës do të vazhdojë të jetë në fuqi (përveç nëse kjo do të kundërshtonte qëllimin e qartë të palëve , me ç’rast tërësia e klauzolës përkatëse do të konsiderohet e fshirë).

Marrëveshja do të udhëhiqet nga dhe do të interpretohet në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës; dhe gjykatat e Republikës së Kosovës do të kenë juridiksion ekskluziv për të gjykuar çdo mosmarrëveshje që lind sipas ose në lidhje me Marrëveshjen.

 

Njoftim për të drejtën e autorit.
Të gjitha përmbajtjet e faqes sonë janë të mbrojtura nga e drejta e autorit © 2021 Electric Mobility L.L.C., të gjitha të drejtat e rezervuara. E gjithë përmbajtja e softuerit tonë është e mbrojtur nga e drejta e autorit © 2017 GPC Computer Software Limited, të gjitha të drejtat e rezervuara
Kjo faqe drejtohet dhe operohet nga Electric Mobility L.L.C., Ismail Dumoshi 30, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, Numër Unik Identifikimi 811499393.